29-11-2018 r. - VI Edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” ...
26-09-2018 r. - List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ..
19-09-2018 r. - Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ...
08-08-2018 r. - Akcja honorowego oddawania krwi ...
Godz. 8.00, W ciagu ostatniej doby odnotowano: - Pożary: 0, - Miejscowe zagrożenia: 0, -Fałszywe alarmy: 0
Menu
Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Piłsudskiego 58
tel. 8724340; 8725024
fax 8721182
E-mail: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
Inwestycje ze środków UE


Inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach "Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

Linki
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Porady
-- NABR NA STANOWISKO RATOWNIK KIEROWCA --


OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko
ratownik kierowca  w zmianowym systemie służby na rok 2012/2013

 

I. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim  powinni spełniać następujące wymagania

 1. Posiadać obywatelstwo polskie.
 2. Korzystać z pełni praw publicznych.
 3. Być niekarani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe:
 4. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 5. Posiadać wykształcenie, co najmniej średnie.
 6. Posiadać prawo jazdy kategorii min ,,C”
 7. Bardzo dobry stan zdrowia tj. zdolność fizyczna i psychiczna, konieczna do pełnienia służby w PSP ( potwierdzona w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW i A).
 8. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. Nr 2002 r. nr 101, poz.926 z póź. zm.)

Powyższe warunki muszą być spełnione przez kandydata na dzień złożenia podania.

II. ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 Kandydaci do służby, którzy spełnią powyższe warunki zostaną poddani nw. etapom

 1. Testowi sprawności fizycznej (w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191)),
 2. Wejście na drabinę (przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75 stopni - na wysokość 20 m.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna

 ETAP 1. Test sprawnościowy który obejmował będzie :

 • Próbę wydolnościową – zmodyfikowana metoda harwardzka ( Harward step-up test)

Opis zmodyfikowanej metoda harwardzka ( Harward step-up test) zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191)),

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Kandydatom tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony w załączniku zawiera załącznik nr 3

Wskaźnik uzyskany w próbie wydolnościowej nie będzie wliczany do ogólnej punktacji.
Konieczne jest osiągnięcie przez kandydata minimalnego wskaźnika wydolności.
W przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie dopuszcza się do zaliczania testu sprawności fizycznej.

 • test sprawności fizycznej, będzie przeprowadzony zgodnie z n/w zasadami:

- testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców
- na test sprawności fizycznej składają się następujące konkurencje:
a). bieg na 1000 m.
b). bieg na 50 m.
c) podciąganie na drążku,
Ćwiczący podczas biegu na 1000m i 50 m zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.
Przy konkurencji podciąganie się na drążku ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z konkurencji; zalicza się wynik korzystniejszy W przypadku nie zaliczenia jednej z konkurencji za cały test wystawia się ocenę niedostateczną, co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Opis testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 4  do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191)),
System oceny poszczególnych konkurencji testu sprawności fizycznej (przeliczeniowe tabele punktowe) określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191)),

Za otrzymaną ocenę w teście sprawności fizycznej można otrzymać następującą ilość punktów:

Ocena cyfrowo

Ocena słownie

Punkty

1

Niedostateczna

Nie zalicza

2

Słaba

0

3

Dostateczna

4

4

Dobra

8

5

bardzo dobra

10

6

Wybitna

12

Przed przystąpieniem do testu sprawnościowego kandydat zobowiązany jest posiadać strój sportowy, dowód osobisty i zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, dopuszczające do testu sprawnościowego tj. próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej zawierającego wpis dokonany przez lekarza o treści: ”zdolny do ćwiczeń fizycznych”, wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia. KOSZT W/W ZAŚWIADCZENIA POKRYWA ZAINTERESOWANY.
W przypadku braku ww. elementów kandydat jest nie dopuszczany do testu sprawności fizycznej jest to równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

ETAP 2. Wejście na drabinę  nachyloną pod kątem 75 st. - na wysokość 20 m.

 Zadaniem kandydata jest wejście i zejście po drabinie mechanicznej na wysokość 20m. Ćwiczenie wykonuje się z pełną asekuracją. Za II etap nie uzyskuje się punktów.
Zaliczone wejście na drabinę pozwala kandydatowi na przejście do następnego etapu.
Nie zaliczenie próby wysokościowej eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Nieobecność wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydaci przystępujący do tego etapu muszą posiadać strój sportowy.

Etap 3 . Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie  z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu postępowania. W rozmowie kwalifikacyjnej można uzyskać od 0 do 6 punktów.
W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegają:
-          predyspozycje osobowościowe,
-          hierarchia wartości,
-          kierunek wykształcenia,
-          dyspozycyjność,
-          osiągnięcia,
-          ogólne wrażenie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do służby są zobowiązani posiadać do wglądu w oryginale następujące dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo szkoły wyższej, jeżeli ukończyli szkolę wyższą, oraz dokumenty potwierdzające inne  elementy podlegające ocenie.

 

III. Harmonogram przeprowadzenia poszczególnych etapów naboru.

 1. Test sprawnościowy:

a) Próba wydolnościowa (Harvard step-up test)
Odbędzie się w dniu 17 października 2012 o godzinie 900
w KP PSP w Janowie Lubelskim ul. Piłsudskiego 56

b)  Bieg na 1000 m i bieg na 50 m
Odbędzie się w dniu 18 października 2012 r. o godzinie 900
stadion „Janowianka” w Janowie Lubelskim , ul. Lubelska
( przypadku złych warunków atmosferycznych zostanie wyznaczony inny termin)

c)  Podciąganie się na drążku
Odbędzie się w dniu 19 października 2012 r.o godzinie 900
 obiekt Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, ul. Turystyczna

d) Próba wysokościowa
Odbędzie się w dniu 19 października 2012 r  o godzinie 1200
w KP PSP w Janowie Lubelskim ul. Piłsudskiego 56

e) Rozmowa kwalifikacyjna
Odbędzie się w dniu 22 października 2012r. o godzinie 900
w KP PSP w Janowie Lubelskim ul. Piłsudskiego 58

Po zakończeniu naboru do dnia 24 października 2012 r. do godziny 1500 zostanie sporządzona lista kandydatów do służby według kolejności – ilości uzyskanych punktów, która zostanie opublikowana na stronie internetowej KP PSP w Janowie Lubelski http:/www.straz-janowlub.pl  oraz na tablicy ogłoszeń komendy. Lista zawierać będzie Imię i Nazwisko kandydata oraz całkowitą ilość uzyskanych punktów.  W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decydować będą wyniki z testu sprawności fizycznej. 
Kandydaci będą kierowani do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w Lublinie wg kolejności pozycji zajmowanej na liście ( w zależności od ilości uzyskanych punktów ) stosownie do potrzeb ( wolnych wakatów ) naboru do służby w KP PSP w Janowie Lubelskim od 01 listopada 2012r. do 31 grudnia 2013r. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej MSW o przydatności do służby w PSP, zostanie wszczęta procedura przyjęcia kandydata do służby w KP PSP.

 

IV. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się system punktacji gratyfikujący posiadanie dodatkowych uprawnień przez kandydata:

L.p

                          Wymagania

Punkty

1.

Posiadanie prawa jazdy kategorii ,, C” + ,, E”

8

2.

Patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty

1

3.

Uprawnienia ratownika medycznego – dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej

 

2

kierowca - konserwator w OSP  potwierdzone zaświadczenie z Urzędu Gminy lub ukończone szkolenie operatorów  sprzętu OSP potwierdzone świadectwem wystawionym przez PSP

2

4.

Doświadczenie zawodowe w kierowaniu pojazdami ciężarowymi powyżej 1 roku, udokumentowane świadectwem pracy lub umową o  pracę wraz z opinią od pracodawcy.

2

5.

Udokumentowane członkostwo w OSP ( co najmniej ukończony kurs II stopnia wg. programu szkolenia z 2006 roku– świadectwo wydane przez PSP )

1

6.

Uprawnienia do obsługi i eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV, lub uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych.

1

7.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez UDT

1

8.

Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego wydane przez UDT

2

9.

Posiadanie karty pływackiej

1

10.

Uprawnienia ratownika wodnego wydane przez WOPR

2

11

Wiek do 30 lat ( rok urodzenia 1982 i późniejsze)

2

12

Posiadać zameldowanie na pobyt stały na terenie powiatu janowskiego – data zameldowania przed 01.06.2012 r.   ( zaświadczenie z Urzędu Gminy )

 

3

Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia

28

V. Składanie dokumentów
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o składanie osobiście n/w dokumentów
w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim ul. Piłsudskiego 58 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2012r. do godz. 15:00(w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30):
a).wypełniona Karta Kandydata w części „A” którą można pobrać ze strony internetowej
Komendy http:/www.straz-janowlub.pl  lub uzyskać w sekretariacie komendy, załącznik nr 6
b).podanie o przyjęcie do służby,
c). CV,
d). oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór załącznik Nr 1),
e). oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ( wzór załącznik Nr 2 ),
f). kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zawartych w punkcie
    1  „Ogłoszenia” tj. (dowodu osobistego, świadectwa ukończenia co najmniej szkoły
     średniej, książeczki wojskowej, prawa jazdy kat. "C",
h). zaświadczenia i kserokopie dokumentów dotyczących innych dodatkowych uprawnień
wymienionych w pkt IV „Ogłoszenia” (świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia).
Dokumenty złożone w toku postępowania kwalifikacyjnego nie podlegają zwrotowi. Kserokopie załączanych dokumentów muszą być trwale spięte, parafowane przez kandydata oraz ponumerowane.
Niekompletnie lub niewłaściwie wypełniona Karta Kandydata lub brak dokumentów
wymienionych w poz. a-g, będzie skutkowało odrzuceniem podania z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych.
Kserokopie dokumentów wymienionych w poz. a-h będą sprawdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej dlatego bezwzględnie należy  posiadać oryginały dokumentów.
VII Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniach 17-22 października 2012 r.w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelski. Rozpoczęcie postępowania odbędzie się od spotkania z kandydatami w dniu  17 października 2012 roku. godz. 8.00 w świetlicy tut. Komendy.
VIII. W przypadku pytań i wątpliwości dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Komendy Powiatowej PSP lub telefonicznie - tel. (15) 8724-340 wew. 213

Ogoszenie o naborze (pdf)
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niekaralności (pdf)
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (pdf)
Załącznik Nr 3 – Opis próby wydolnościowej (pdf)
Załącznik Nr 4 – Opis testu sprawności fizycznej (pdf)
Załącznik Nr 5 -  System oceny testu sprawności (pdf)
Załącznik Nr 6 – karta oceny kandydata (pdf)
Pakiet wszystkich plikw (zip)
Zatwierdzi:

Komendant Powiatowy

Pastwowej Stray Poarnej

w Janowie Lubelskim

m.bryg.Grzegorz Pazdrak-- BIP --
Gra edukacyjna - QuestCity


Młody Bohater


Wirtualny spacer


Mapa zagrożeń na drogach lubelszczyzny


Ankieta
Jak oceniasz pracę strażaków?
Bardzo dobrze
Dobrze
Pozytywnie
Źle

[wyniki | ankiety]
Kalendarz
Grudzie
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2

Komenda Powiatowa Pastawowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim.
© 2006-2015 Wszelkie prawa zastrzeone

wykonano na wzorze jPORTAL 2