ostatnia aktualizacja: Piątek, 27 kwietnia 2012, o godzinie 9:00
 
godło RP
Zamówienia publiczne
Dokumentacja związana z zamówieniami publicznymi w KP PSP Janów Lubelski

 

Janów Lubelski, dnia 27.04.2012 r.

PT:0823/3/3-23/2012                                               

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z póżn.zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na

 "Dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z napędem terenowym 4x4 lub 6x6 z funkcją ratownictwa chemiczno ekologicznego dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju"


Za najkorzystniejszą ofertą wybrano ofertę Firmy Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak z siedzibą w Bielsku Białej ul. Wapienicka 36 . Oferta uzyskała najwyższą punktacje zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w SIWZ tzn. 90 punktów za cenę oraz 10 punktów za gwarancję. Łącznie oferta uzyskała 100 punktów.
Do dnia 18 kwietnia 2012 do godz. 1200 do Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim wpłynęła jedna oferta złożona przez:

  1. Firmę Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Wapienicka 36 
    - oferta uzyskała największą ilość  punktów - 100 punktów

W postępowaniu przetargowym nie było ofert odrzuconych jak również nie było ofert wykluczonych.

Działając na podatnie art. 92 ust. 1 pkt. 4 oraz art.94 ust 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo Zamówień Publicznych termin zawarcia umowy planowany jest na dzień 30 kwietnia  2012 roku.